Visie

FICE NL baseert zich op het Internationale Verdrag van de Rechten van het Kind.

Zij wil een bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg aan jeugdigen in eigen land én in FICE-lidstaten, conform dit internationale verdrag. Dit doet zij door, gebruikmakend van haar internationale netwerk, bestuurders, professionals én jeugdigen in zorg de kans te geven over grenzen heen te kijken. Letterlijk door internationale uitwisseling te stimuleren en faciliteren, maar ook figuurlijk, door het verbinden van innovatieve kennis uit andere landen aan de praktijk in Nederland.

FICE werkt vanuit de overtuiging én de wetenschap dat grensoverschrijdende ontmoetingen een onmisbare bron van inspiratie vormen voor de organisaties,medewerkers én jongeren.
Deze inspiratie is geen doel op zich, maar een middel om jeugdigen in zorg optimaal te begeleiden op weg naar een volwaardig en plezierig leven. Een leven dat zij over het algemeen in Nederland leiden, maar met een ‘global’ oriëntatie. Jongeren groeien op in een wereld waarin grenzen nog een relatieve rol spelen. Het zijn van wereldburger, het omgaan met de mogelijkheden en beperkingen daarvan is dus een belangrijk element van de opvoeding geworden.

Om die reden wil FICE NL zich actief inzetten om Internationale uitwisseling voor jongeren ‘in zorg’ te faciliteren. Het zijn ‘life-events’ voor een groep jongeren die vaak weinig kansen gekregen hebben om positief in contact te komen met andere culturen, om te voelen hoe verschillen inspirerend kunnen zijn, om te ervaren dat je zelfvertrouwen groeit omdat je met anderen kan samenwerken.

FICE NL gaat nadrukkelijk uit van de kracht van de parallelliteit. De verwondering en inspiratie van internationale ontmoetingen, vraagt om inzet van zowel bestuurders, professionals als jongeren.