Postconference Congres Bern

Postconference FICE NL

Verslag postconference 19 november 2013

Allereerst wil ik iedereen die aanwezig was hartelijk bedanken voor de goede sfeer en betrokkenheid. Dankzij jullie heeft de postconference mooie inzichten en goede afspraken opgeleverd!

De postconference begon met een evaluatie van het congres in Bern. Onze gezamenlijke adviezen worden door Phil Birkenhäger gebundeld in een brief naar Ronald Stübi, de organisator van het congres.

Daarna hebben we onderwerpen geïnventariseerd die ons van het congres zijn bijgebleven. Een aantal daarvan hebben we met elkaar besproken en krijgen een vervolg in Nederland of binnen FICE. Van deze onderwerpen volgt hieronder een samenvatting met daarin ook de gemaakte afspraken.

Dit verslag sluit af met korte nieuwtjes die interessant zijn om te delen.

 

Vluchtelingenproblematiek

Er zijn nuttige connecties gemaakt met Afrikaanse landen om kennis uit te wisselen rondom terugkeer van alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA). Het bleek vooral goed om praktische informatie uit te wisselen. Een voorbeeld van kennis die is opgedaan is dat in Kenia minderjarigen niet in hun familie teruggeplaatst kunnen worden omdat men gelooft dat het ongeluk brengt voor je eigen kinderen. Of in Ethiopië waar minderjarigen die terugkeren zonder geld niet gemakkelijk weer in de familie blijken te worden opgenomen. De familie heeft zich in de schulden gestoken om hem/haar naar het buitenland te sturen en ziet het (kind) als een mislukking.

Er zijn nu contacten ontstaan met organisaties die kunnen helpen met de begeleiding van jongeren die terugkeren. Gedacht kan worden om minderjarigen een stageplek of werkplek aan te bieden bij Nederlandse organisaties in het land van terugkeer. Er zijn contacten tussen de universiteit van Groningen en Zwitserland gelegd, zij zijn allebei bezig met onderzoek naar minderjarigen die terugkeren naar Kosovo.

Het werken met cultuurgezinnen, dus plaatsing van minderjarigen in gezinnen van eenzelfde cultuur is een werkwijze waarvoor veel Europese landen belangstelling hebben.

In de verschillende landen van Europa (en zelfs binnen die landen) vallen AMA’s op geheel verschillende manieren al dan niet binnen de jeugdzorg. Dat is van grote invloed op de inrichting van zowel de voogdij als de opvang in de verschillende lidstaten. Nidos vraagt daarvoor aandacht (in samenwerking met enkele Europese partnerlanden) binnen het Europese parlement en schrijft zich daarom regelmatig in op Europese onderzoeksprojecten betreffende de gang van zaken rondom AMA’s in Europa. Het lijkt ons goed om deze kennis te delen via de FICE website.

Binnen FICE Europa staat de vluchtelingenproblematiek hoog op de agenda voor komend jaar. Gitta zal met Tin overleggen hoe het FICE netwerk gebruikt kan worden.

 

Internationale uitwisseling en inspiratie

In het buitenland kun je, je eigen werk letterlijk van een afstand bekijken. Het brengt je terug bij de basis en geeft je de kans om als het ware in de spiegel te kijken naar jezelf. Deze afstand wordt als zeer waardevol ervaren. Het geeft je ruimte om na te denken over vragen als:

  • Waarom doe ik dit werk?
  • Wat vind ik leuk aan mijn werk? Wat zou ik echt willen doen?
  • Hoe kunnen wij de zorg anders organiseren?

Ontmoetingen met (internationale) collega’s die trots zijn op wat ze doen, dat geeft energie! Er ontstaan mooie samenwerkingsverbanden en nieuwe ideeën. Dit gevoel zouden we willen vasthouden en in Nederland een vervolg willen geven. We gaan met een aantal jongeren en leden verkennen of we een soortgelijke sfeer en uitwisseling kunnen creëren in Nederland. Aandachtspunt daarbij zal moeten zijn wat en hoe we documenteren zodat de opbrengst gedeeld kan worden en financiering gevonden kan worden.

Martine Tobé – John Nabben – Dennis Janssen -  Hanne Peerenboom – Katrien Spanbroek en nog een aantal jongeren doen de eerste verkenning. Gitta, Michael, Phil, Regine en Anne zijn gemotiveerd om betrokken te worden bij de verder uitwerking. Zin in jeugdzorg zal betrokken worden omdat zij met dit thema ervaring hebben. 

 

Uitkomsten jongerenproject

De adviezen van jongeren uit het jongerenproject worden door studenten van de Saxion gebruikt voor stage en onderzoek. Zij kunnen bijvoorbeeld op zoek gaan naar goede praktijkvoorbeelden waar al volgens de adviezen van de jongeren gewerkt wordt. Hierover wordt filmmateriaal gemaakt dat weer gebruikt kan worden op de website van FICE NL en om inspiratiebijeenkomsten mee te organiseren. Katrien Spanbroek gaat samen met Hanne Peerenboom kijken welke thema’s kunnen worden opgepakt door studenten.

 

Jeugdzorg en ondernemers

Het betrekken van ondernemers binnen de jeugdzorg is iets dat we vaak horen terugkomen, bijvoorbeeld via jongeren van jongerenproject en via projecten als Topmatch van Lindenhout en het 1000 jongerenplan van Jarabee. In Nederland zijn er waarschijnlijk veel meer initiatieven op dit gebied, zoals bijvoorbeeld de weekendschool, waarin kinderen uit achterstandswijken voorlichting krijgen door bedrijven. Binnen de LVG is men al jaren bezig met een samenwerking tussen bedrijven en jongeren met een beperking. Daar zou de jeugdzorg van kunnen leren. Naast deze landelijk gerichte activiteiten willen we kijken naar mogelijkheden om samenwerkingsverbanden met het buitenland te starten. Europese subsidie hiervoor zal waarschijnlijk aangeboord kunnen worden. Gitta Griffioen (Jarabee), Regine Grimm (Lindenhout) en Michael (Saxion) gaan dit verder uitwerken.

 

Kort nieuws uit Bern

Levensboeken

Tijdens het congres werd een werkwijze, “levensboeken” van Kinderperspectief door een Servische delegatie overgebracht aan een Bosnische delegatie. Zij willen hier nu ook mee aan de slag. 

Beursvloer

“Beursvloer” is een Nederlands concept dat ook in Servië werkt. Bedrijven en hulporganisaties komen bij elkaar om met elkaar te delen wat ze kunnen geven en wat ze nodig hebben. Zo worden bedrijven en organisaties aan elkaar gekoppeld. Meer info.

Leuk weetje

In geen enkel ander land bestaat het woord gezin. Overal wordt over familie gesproken, hetgeen een groter netwerk is dan het bij ons bekende gezin. Alleen al dit taalverschil laat zien internationale verschillen zien.

Proud2be

Eens te meer blijken verschillende instellingen enthousiast over deze Zuid Afrikaanse methodiek van Adele Grosse. Er vindt momenteel een serieuze verkenning plaats om de methodiek in het Nederlands te vertalen. Hierbij zijn o.a. betrokken: Adele Grosse, Berthe Peerenboom, René van Zundert, Yvonne van Westering, Katrien Spanbroek en Anne Reukers. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Yvonne van Westering.

Uitwisseling

Op de website zou een overzicht gemaakt kunnen worden van mensen die contacten hebben in het buitenland. Per land heb je een contactpersoon die kan helpen met het leggen van contacten in dat land. Uit ervaring blijkt dat uitwisseling van de grond komt als je mensen persoonlijk benadert en kent.